شرکت ایلیا پسته سیرجان

شرکت ایلیا پسته سیرجان، تست مطلب

Sirjan illiya Pistachio Company, Test

برچسب:

آدرس

سیرجان، کیلومتر 10 جاده تهران، روبروی محمود آباد

 1331 4239 34 98+ - 1334 4239 34 98+

info@illiyapistachio.com

 1333 4239 34 98+

شنبه - پنج شنبه: 8:00 - 13:00